Politeizm Nedir

Politeizm, birden fazla ilaha tapmak anlamına gelir. Diğer bir adıyla çok ilahlık manasını da taşır. Sözcüğün kökenine baktığımız zaman, Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) kelimelerinden üretilmiştir. Birçok geleneksel tapınma şekilleri, geçmişte üretilmiş tanrıların bir araya geldiği tapınaklarla politeisttik bir düzeni mevcuttu. Bu tapınaklar ve çeşitli ilahlar büyük bir süre zarfında kültürel etkileşime yoğrularak, büyütülmüştür. Geçmiş toplumların hemen hemen hepsi politeist bir tapınma anlayışına sahipti. Politeizmdeki hususi özellik birden fazla ilaha inanmanın her şeye hâkim bir tanrının her şeye gücü yetecek bir ilahi varlığın inancı da kapsayacak olmasıdır. Nispeten çoğu politeisttik inançta, her şeyin üstünde ve diğer ilahları da içerecek şekilde bunlardan da kudretli bir baş tanrı sembolü vardır.

Politeisttik İnanç

Politeisttik inançta, Tanrının kişisel özelliği, ihtiyaç, arzu, yetenek gibi değişik ve karmaşık fonksiyonlara sahip figüranlar olarak meydana gelir. Genellikle bu figüranlar limitsiz bir kudrete ve malumata sahip değillerdir. Bunun aksine, beşer özelliklere sahip, ilave olarak birkaç insanüstü fonksiyona sahip olarak tasavvur edilir. Politeisttik bir tapınak da İlahların çokça adları bulunabilir ve her ad bu figürün farklı bir özelliğine ve geçmişine dayanarak belirlenir. Politeizm de birden çok tanrı olması ve hepsinin de kendine ait çeşitli görevleri olması olarak bilinir. Geçmiş Mezopotamya kabilelerinden olan Hititler, frigler, İslamiyet gelmeden önce Arap yarımadasındaki putperestlik çok tanrılı bir inanç anlayışının olduğunu yani politeisttik bir din örnekleridir. Bugünlere kadar uzanan Hinduizm de çok tanrılı inanç sistemine sahip bir inançtır.

Politeizm Anlayışı

Politeizm anlayışında birden fazla tanrı figürü vardır, ama net olarak sayıları belirsizdir. Bu inanç sistemlerinde Allah’ı yaratıcı güç olarak görürler, bunun yanında başka yardım isteyecekleri tanrı figürleri oluşturarak onlardan medet umarlar. Esasen Allah’ın kullarına emri sadece kendisine kulluk etmeleridir. Politeizm genel olarak genel başlık altında her olayı başka bir güce atfeder. Güç için başka tanrı, aşk için başka tanrı gibi.